خرید تاییدیه هدیه

تاییدیه هدیه بعد از پرداخت شما به ایمیل دریافت کننده ارسال می شود.

متوجه شده ام که تاییدیه هدیه قابل بازگشت نمی باشد.